محتوای علمی انگلیسی


نوع خدمات (۱۴۰۰)
هزینه‌ها (تومان)
ویرایش گرامری نوشته انگلیسی۱۴۵ (به ازای هر کلمه)
ویرایش محتوایی نوشته انگلیسی۴۰۰ (به ازای هر کلمه)
رفع پلاجیاریسم مقاله پژوهشی (Original)۲۳۰ (به ازای هر کلمه)
رفع پلاجیاریسم مقاله مروری (Review)۲۷۰ (به ازای هر کلمه)
ترجمه به انگلیسی (از فارسی)۱۶۰ (به ازای هر کلمه)
نوشتن محتوای تخصصی انگلیسی (Scientific writing)۸۰۰ (به ازای هر کلمه)
نوشتن رزومه۱۵۰٫۰۰۰ (به ازای هر صفحه)